Persoonlijke beschermingsmiddelen

  1. Home
  2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte ontstaan aan beschermingsmiddelen voor het zowel het verzorgen van (mogelijke) COVID-19 patiënten als het zorgpersoneel om zo te voorkomen dat zij het virus verder verspreiden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat zo goed mogelijk wordt omgegaan met de middelen die nodig zijn voor de bestrijding van het coronavirus.

Veel gestelde vragen

Waar is er schaarste aan?
Het gaat om allerlei soorten materialen. Meerder soorten mondkapjes die verschillende vormen van bescherming bieden, beschermingsbrillen, handschoenen, schorten, desinfectantia (zoals handalcohol) maar ook corona testkits en beademingsapparatuur.

Wat doet de Rijksoverheid om ervoor te zorgen dat er voldoende PBM zijn?
Omdat er schaarste is aan PBM heeft het kabinet een landelijke aanpak vastgesteld. Die bestaat uit:

  • Landelijke inkoop
  • Landelijke registratie verbruik/tekorten
  • Richtlijnen voor zorgprofessionals

Welke partijen werken in de regio Haaglanden en Hollands Midden samen om de door de overheid ingekocht PBM bij de zorginstellingen te krijgen?
De Directeuren Publieke Gezondheid van de regio’s Haaglanden en Hollands Midden zijn verantwoordelijk voor coördineren van de verdeling van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Zij werken samen met de zorginstellingen in het regionaal verband Netwerk Acute Zorg West. Aan dit netwerk zijn alle zorginstellingen verbonden. Niet alleen ziekenhuizen, GGD, ambulancezorg en huisartsen, maar ook onder meer de verpleeg- en verzorgingshuizen, de GGZ, kraamzorg en verloskundigen.

De Directeur Publieke Gezondheid van iedere regio geeft een GHOR-organisatie. Dit zijn binnen Netwerk Acute Zorg West: GHOR Haaglanden en GHOR Hollands Midden. Zij werken samen aan schaarste-inventarisatie van alle zorginstellingen en zijn verantwoordelijk voor de verdeling van de persoonlijke beschermingsmiddelen aan de zorginstellingen.

Hoe doen GHOR Haaglanden en GHOR Hollands Midden dat voor het Netwerk Acute Zorg West?
We inventariseren dagelijks bij welke instellingen in onze regio’s de nood het hoogst is en waar precies behoefte aan is. Daarnaast is er een gezamenlijk distributieplan uitgewerkt. De beschikbare middelen worden afgeleverd bij de zorginstellingen.

Waar kunnen zorgprofessionals tekorten aan beschermingsmiddelen melden?
Alle ziekenhuizen, ambulancediensten en de GGD’en in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden kunnen hun huidige voorraad PBM en dagverbruik doorgeven aan GHOR Haaglanden. De GHOR gebruikt deze voor de prioritering om de schaarse middelen zo goed mogelijk te verdelen. De PBM coördinator voor Haaglanden en Hollands Midden is voor contactpersonen in de zorginstellingen die de inventarisatie in hun eigen organisatie doen te bereiken op ghor.actiecentrum@vrh.nl

De kraamverzorgenden en verloskundigen krijgen persoonlijke beschermingsmiddelen via de ziekenhuizen. De verpleeg en verzorghuizen en thuiszorg wordt gevraagd hun behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen kenbaar te maken via de koepelverbanden binnen de regio. Voor huisartsen loopt dit via de huisartsenposten.

Er is nu ook een app waar zorginstellingen zich kunnen melden. Hoe kan ik me als zorginstelling hiervoor aanmelden?
In opdracht van het ministerie van VWS is vrijdag 20 maart een PBM Corona app gelanceerd. Nu eerst voor ziekenhuizen, huisartsenzorg, ambulancediensten en GGD’en. Alle ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancediensten en GGD’en, die nu hun voorraad en verbruik al aan hun regionaal coördinator van het PBM-team GHOR doorgeven, worden door hun regionale PBM-coördinator aan de webapplicatie toegevoegd. Zorginstellingen kunnen elke dag op de app in te vullen wat hun voorraad en hun dagelijks verbruik is van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo houden we regie op de vraag, aanschaf en verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de corona-epidemie. Het is de bedoeling dat op korte termijn ook de acute mondzorg, de verpleeg- en thuiszorg en de gehandicapten- en ouderenzorg op deze app worden aangesloten.

Hoe gaat de verdeling van de beschikbare beschermingsmiddelen in zijn werk?
De GHOR-regio’s Haaglanden en Hollands Midden werken samen en hebben één coördinator. Deze werkt onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid. Op basis van inzicht in waar de nood het hoogst is, worden persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de regio gedistribueerd aan zorginstellingen. Dagelijks worden alle voorraden die onze regio krijgt zo verdeeld naar zo veel mogelijk zorginstellingen. Als er op enig moment binnen de zorg urgent behoefte is aan persoonlijke beschermingsmiddelen, maar er geen regionale voorraad is, wordt bekeken of een andere zorginstelling in de regio op dat moment kan helpen.

Hoeveel aanbiedingen van BPM hebben jullie al gehad?
Als coördinatiepunt hebben we nu enkele kleinere leveringen ontvangen vanuit de landelijke inkooporganisatie. In enkele andere regio’s was en is de nood hoger dan in Haaglanden en Hollands Midden. De landelijke inkooporganisatie doet er alles aan om steeds meer middelen te verkrijgen. Als regio’s verwachten dan ook steeds meer persoonlijke beschermingsmiddelen te kunnen verdelen. Nu al gaat het om tienduizenden producten die wij in de regio hebben kunnen verspreiden.

Is al het materiaal dat wordt ingezameld bruikbaar?
Het is belangrijk dat mondkapjes nog in de verpakking zitten en dat duidelijk is van welk type ze zijn. Niet elk mondkapje is te gebruiken voor medische handelingen.

Kampt onze regio al met tekorten aan persoonlijke beschermende middelen?
Net zoals in de rest van Nederland, is er ook in onze regio sprake van schaarste. Daarom zijn we heel blij met alle initiatieven uit de maatschappij en het bedrijfsleven om mondkapjes en andere materialen in te zamelen. Vanuit de GHOR doen we er alles aan om al deze materialen zo goed mogelijk te verdelen.

Wat doet het Landelijk Consortium Hulpmiddelen?
Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) heeft als doel verschillende medische hulpmiddelen, waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen,
zonder winstoogmerk, en te verspreiden over Nederland. Het LCH beoordeelt of aanbiedingen van producten door verschillende partijen voldoen aan de juiste kwaliteitseisen. Voor de juiste verdeling van de producten is inzicht nodig in de voorraden en behoeften van zorginstellingen. Het is belangrijk dat zorginstellingen hun bestaande voorraden van eerder genoemde medische hulpmiddelen, doorgeven via de daarvoor ontwikkelde app. Op die manier kan de GHOR, in samenwerking met het ROAZ, de voorraden die binnenkomen via het LCH eerlijk verdelen onder de zorginstellingen waar de nood het hoogst is.

 

Share This