Leren

Levenlang leren

Voor een goed functionerende geneeskundige hulpverlening bij incidenten is het belangrijk dat GHOR-crisisfunctionarissen zijn opgeleid en dat vaardigheden door training eigen zijn gemaakt. Deze voorbereiding op grootschalige incidenten en crises is een doorlopend proces van opleiden, trainen en oefenen. Kennis en vaardigheden die door opleidingen en trainingen zijn aangeleerd worden in de praktijk geoefend. Vakbekwaamheid is een ‘lifelong learning loop’. Deze bevat alle activiteiten die ontplooid dienen te worden om kennis, vaardigheden en competenties te verkrijgen, te behouden en te verbeteren.

Opleiden, trainen en oefenen samen met Veiligheidsregio Hollands Midden en Zorgpartners

GHOR Hollands Midden richt zich niet alleen op het opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen binnen de geneeskundige hulpverlening. Veel wordt getraind en geoefend met functionarissen van brandweer, politie, gemeenten en andere (veiligheids)partners. Ook wordt geoefend met zorgorganisaties en ziekenhuizen.

Leren in de praktijk

Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl, dat wil zeggen: een manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten. GHOR-crisisfunctionarissen leren door wat is geleerd en getraind uit te voeren in de praktijk door directe ervaring op te doen, een probleem op te lossen en een uitdagende taak aan te gaan.

In Veiligheidsregio Hollands Midden wordt gemiddeld een keer in de twee dagen een Officier van Dienst Geneeskundig gealarmeerd om zijn/haar taak uit te oefenen bij een incident. Daarbij maakt de Officier van Dienst Geneeskundig ook gebruik van kennis en ervaring van partners, zowel uit het zorgnetwerk als van veiligheidspartners.

Als voorbeeld nemen we een incident dat speelde in een zorginstelling in onze regio.

Onwelwording medewerkers zorginstelling

Vroeg in de avond krijgt de centralist in de meldkamer de melding dat drie medewerkers van de zorginstelling onwel zijn geworden, last hebben van duizeligheid, hoofdpijn, wazig zien, misselijkheid en stank ervaren als ze in een bepaalde gang zijn. Ze zijn naar buiten gebracht en andere medewerkers, cliënten en bezoekers krijgen geen toegang meer tot deze gang.

GHOR-crisisfunctionaris: Officier van Dienst Geneeskundig

De brandweer neemt poolshoogte om te beoordelen wat  de oorzaak van de stank zou kunnen zijn. De meldkamer stuurt tegelijkertijd een ambulance. De ambulancebemanning verleent eerste hulp en de medewerkers knappen op; naar het oordeel van de ambulanceverpleegkundige behoeven de ‘slachtoffers’ niet te worden vervoerd en krijgen het advies de volgende dag contact op te nemen met de huisarts. De brandweer meet geen koolmonoxide. Op verzoek van de ambulancemedewerkers wordt de Officier van Dienst Geneeskundig gealarmeerd, omdat mogelijk sprake is van gevaarlijke stoffen.

GHOR-crisisfunctionaris: Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen

De Officier van Dienst Geneeskundig vormt zich een beeld van de situatie en bekijkt of meer mensen onwel zijn geworden en of sprake is van een gevaarlijke stof. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer wordt geraadpleegd en deze vermoedt een probleem in de luchtbehandeling. De Officier van Dienst Geneeskundig neemt contact op met de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen, die al contact heeft met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer. Samen worden mogelijke oorzaken en stoffen en de gevolgen doorgenomen. Een duidelijke oorzaak wordt niet vastgesteld en de zorginstelling wordt geadviseerd de volgende dag een gespecialiseerd bedrijf de klimaatinstallatie te laten inspecteren. Verder wordt benadrukt meteen alarm te slaan als zich weer een verdachte situatie voordoet. Na bijna twee uur na de melding gaan de hulpverleners huiswaarts.

Share This