Beleid

GHOR Hollands Midden coördineert, regisseert en adviseert over de geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De dagelijkse geneeskundige hulpverlening sluit hierdoor zoveel mogelijk aan bij de geneeskundige hulpverlening onder crises omstandigheden. De geneeskundige hulpverlening wordt door veel verschillende organisaties verleend. Er is één organisatie nodig die deze geneeskundige hulpverlening coördineert en regisseert. GHOR is die organisatie. In de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing adviseert GHOR overheden en organisaties over geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook zorgt GHOR voor afstemming van de geneeskundige hulpverlening met veiligheidsregio: politie, brandweer en gemeenten.

Voor een goede aanpak van haar werk heeft het GHOR-team een meerjarig beleidsplan, met een visie, strategie en doelen op langere termijn, een jaarlijkse begroting en werkplan met concrete resultaten voor een kortere periode.

Beleidsplan 2017-2020 GHOR
Samen met haar netwerkpartners heeft GHOR in de afgelopen jaren resultaten geboekt in de voorbereiding op crisisomstandigheden. De basis is er: afspraken met partners staan en ook samenwerking in het netwerk van organisaties en personen in zorg, veiligheid en openbaar bestuur is verstevigd. Aan zorgpartners is in 2016 gevraagd mee te denken over de koers voor de periode 2017-2020. De zorgpartners zagen als meerwaarde van GHOR het tot stand brengen en houden van verbinding in het zorgnetwerk van organisaties en personen, die samen (willen) werken, met als doel: een goede voorbereiding door de zorgketen en aansluiting op de crisisbeheersing van de veiligheidsregio. Voor de veiligheidsregio zit de meerwaarde vooral in de relatie van GHOR met de zorgpartners, kennis van hun processen en de vaardigheid die kennis te gebruiken voor de geneeskundige hulpverlening in de regio. Kernbegrippen zijn verbinden van het netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur, informatie delen (zowel in de voorbereiding als bij crises) en regie en coördinatie bij daadwerkelijke crises.

De verwachtingen en wensen van zorgpartners alsook van die van de veiligheidsregio zijn in het beleidsplan 2017-2020 GHOR opgenomen. In 2019 stelt GHOR  het beleidsplan GHOR 2020-2023 op.

Regionaal Beleidsplan veiligheidsregio 2016-2019
Het Regionaal Beleidsplan van Veiligheidsregio Hollands Midden geeft de verantwoordelijkheden en ambities van de veiligheidsregio op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing voor periode 2016-2019. Het Regionaal Beleidsplan is gericht op het versterken van crisisbeheersing en crisisorganisatie van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio kent drie prioriteiten: het informatie gestuurd werken, zodat de juiste informatie op de juiste wijze op het juiste moment bij de juiste personen beschikbaar is voor een adequaat optreden bij een crisis. Ook is een prioriteit het beïnvloeden van veilig gedrag en het verhogen van veiligheidsbewustzijn. Met de derde prioriteit omgevingsgericht (net)werken sluit de veiligheidsregio aan bij de behoeften van de omgeving. In 2019 stelt  Veiligheidsregio Hollands Midden het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 op.

Begroting GHOR 2020
De Ontwerpbegroting 2020 voor GHOR Hollands Midden kent een beleids- en een financieel deel. De beleidsbegroting is ingedeeld naar onderwerpen in het veiligheidsnetwerk, zorgnetwerk, crisisfunctionarissen GHOR en bovenregionale en landelijke netwerken. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van lasten en baten in de begroting, een overzicht van de financiële positie en de toelichting hierop. Voor het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB) van GGD Hollands Midden is tevens een beleidsbegroting opgenomen. De veiligheidsregio is vanuit de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor  de voorbereiding en de bestrijding van een bepaald type infectieziekten (categorie A). De begroting GHOR en IZB is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden.

Werkplan GHOR 2019
In het GHOR-werkplan 2019 heeft GHOR speerpunten voor dat jaar geformuleerd. Deze speerpunten zijn gebaseerd op het beleidsplan GHOR. Voor elk aandachtsgebied zijn beoogde resultaten opgenomen die zoveel mogelijk SMART zijn gemaakt. Het GHOR-team vindt het belangrijk transparant te zijn in haar doelen. Regelmatig monitort GHOR of zij haar gestelde doelen uit het werkplan behaalt.

Kwaliteitskeurmerk
Het GHOR-team vindt het belangrijk om de dienstverlening samen met belanghebbenden te bepalen, de voortgang te bewaken, te borgen, waar nodig te verbeteren en te verantwoorden. GHOR is gecertificeerd voor ISO 9001:2015.

 

Share This