Beleid

GHOR Hollands Midden coördineert, regisseert en adviseert over de geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De dagelijkse geneeskundige hulpverlening sluit hierdoor zoveel mogelijk aan bij de geneeskundige hulpverlening onder crises omstandigheden. De geneeskundige hulpverlening wordt door veel verschillende organisaties verleend. Er is één organisatie nodig die deze geneeskundige hulpverlening coördineert en regisseert. GHOR is die organisatie. In de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing adviseert GHOR overheden en organisaties over geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook zorgt GHOR voor afstemming van de geneeskundige hulpverlening met veiligheidsregio: politie, brandweer en gemeenten.

Voor een goede aanpak van haar werk heeft het GHOR-team een meerjarig beleidsplan, met een visie, strategie en doelen op langere termijn, een jaarlijkse begroting en werkplan met concrete resultaten voor een kortere periode.

Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden

Het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden geeft verantwoordelijkheden en ambities van de veiligheidsregio op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing voor periode 2020-2023. Het GHOR-beleid is hier onderdeel van. Er is geen afzonderlijk GHOR-Beleidsplan meer. In het Regionaal Beleidsplan zijn alle taken van de veiligheidsregio opgenomen en vormt daarmee de beleidsagenda voor de veiligheidsregio en haar partners. De titel van het beleidsplan is dan ook: In Samenhang in taken. Het beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken. Dit alles in samenhang en samenwerking met gemeenten en partners. In het beleidsplan staan gezamenlijke doelen en afzonderlijke doelen per taak geformuleerd (‘wat’). De concrete uitwerking per doel (‘hoe’) vindt plaats via de jaarplannen, die aan het bestuur worden voorgelegd. Hiermee wordt de planning en control-cyclus en het resultaatgericht werken versterkt.

Begroting GHOR 

De Ontwerpbegroting voor GHOR Hollands Midden kent een beleids- en een financieel deel. De beleidsbegroting is ingedeeld naar onderwerpen in het veiligheidsnetwerk, zorgnetwerk, crisisfunctionarissen GHOR en bovenregionale en landelijke netwerken. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van lasten en baten in de begroting, een overzicht van de financiële positie en de toelichting hierop. Voor het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB) van GGD Hollands Midden is tevens een beleidsbegroting opgenomen. De veiligheidsregio is vanuit de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor  de voorbereiding en de bestrijding van een bepaald type infectieziekten (categorie A). De begroting GHOR en IZB is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden.

Jaarplan GHOR 

Het GHOR-jaarplan is onderdeel van het jaarplan 2021 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. In het jaarplan staat het overzicht van de activiteiten die in 2021 worden verricht om invulling te geven aan de doelen in het regionaal beleidsplan 2020-2023 (op alle taken van de veiligheidsregio). De nadruk ligt hierbij op de doelen (“wat pakken wij op”). Het GHOR-team vindt het belangrijk transparant te zijn in haar doelen. Regelmatig monitort GHOR of zij haar gestelde doelen uit het jaarplan behaalt.

Kwaliteitskeurmerk

Het GHOR-team vindt het belangrijk om de dienstverlening samen met belanghebbenden te bepalen, de voortgang te bewaken, te borgen, waar nodig te verbeteren en te verantwoorden. GHOR is gecertificeerd voor ISO 9001:2015.

 

Share This