Coronavirus

Ook bij het tegengaan van de verspreiding van het nieuwe coronavirus COVID-19 heeft GHOR Hollands Midden een coördinerende taak. Als GHOR verbinden wij veiligheid en zorg. En dat doen wij ook nu. 

 

Verbinden veiligheid en zorg

Veel zorgpartners zijn betrokken bij het tegengaan van de verspreiding van COVID-19 en/of het behandelen van (mogelijke) patiënten met het nieuwe coronavirus. Partners uit de acute zorg die zijn aangesloten bij het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ): ziekenhuizen, huisartsen(posten), ambulancedienst en GGD. Als ook de carepartners: de sector verpleeg- en verzorgingshuizen, de Geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Samen met het Netwerk Acute Zorg West, dat ROAZ uitvoert, is GHOR de verbindende schakel tussen deze zorgpartijen. Samen met NAZW en GHOR Haaglanden geeft GHOR Hollands Midden een nieuwsbericht uit.

GHOR is een nauwe partner in de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). In VRHM werkt GHOR nauw samen met partners als brandweer, 18 gemeenten in Hollands Midden, politie en defensie. Deze partners hebben een taak in de handhaving van onder meer openbare orde en veiligheid en het tegengaan van maatschappelijke onrust.

GHOR signaleert ontwikkelingen en knelpunten bij zorgpartners die van belang kunnen zijn voor de openbare orde en veiligheid of maatschappelijke onrust en andersom. Bespreekt dit met zorg- of veiligheidspartners en koppelt terug naar zorgpartners en VRHM. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgpartners.

 

Samenwerking zorgpartners in de regio

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West bestaat uit de verschillende ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsen(posten), GGZ (geestelijke gezondheidszorg), VVT-instellingen (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) en GHOR/GGD uit de regio West van Zuid-Holland. De regio omvat zowel Hollands Midden als Haaglanden. In het ROAZ maken aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over organisatie, samenwerking en verbetering van de acute zorg. Het LUMC is voorzitter van het ROAZ en daarmee verantwoordelijk voor de regionale coördinatie van de organisatie van de acute zorg en de afstemming met alle partners. Gedurende de huidige coronacrisis vindt dagelijks afstemming plaats tussen de voorzitter van de ROAZ en de twee Directeuren Publieke Gezondheid van Haaglanden en Hollands Midden, die in deze crisis een bijzondere verantwoordelijkheid hebben gekregen van de minister van VWS voor de organisatie van de gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen. Ook is er een periodiek overleg tussen partners uit de regio onderling: zoals bijvoorbeeld de ziekenhuizen met elkaar, of vvt-instellingen met elkaar, maar ook tussen regiopartners in de keten.

 

LCMS Geneeskundige Zorg


Het LCMS is een afgeschermde website voor een actueel gedeeld situatiebeeld, waarop veiligheidsregio’s beslissingen nemen. LCMS GZ is speciaal voor de geneeskundige zorg ontwikkeld, om hier een actueel gedeeld situatiebeeld van de ontwikkelingen rondom Corona / COVID-19 te monitoren. Daarnaast kunnen de relevante informatiestromen in de geneeskundige zorg via dit systeem makkelijk en eenduidig gedeeld worden met de hulpdiensten en vice versa.
In deze crisis wordt informatie gedeeld over zorgcontinuïteit, capaciteit en algemeen beeld van de keten, zowel regionaal als landelijk. Om dit te kunnen realiseren zijn, samen met het NAZW,  de witte ketenpartners benaderd om aan te haken en is een start gemaakt met het trainen van Informatie Coördinatoren (ICO) bij deze ketenpartners, die verantwoordelijk zijn voor het vullen van de informatie vanuit de eigen keten/organisatie. Beide GGD’en vanuit Hollands Midden en Haaglanden zijn al goed aangesloten. Vanuit het LUMC zijn de ICO’s getraind en beginnen zij, gesteund door de Hoofd Informatie vanuit beide GHOR’en met het vullen van het actueel gedeeld beeld. Ook vanuit de RAV Hollands Midden wordt er een bijdrage aan LCMS GZ geleverd. De komende dagen zullen steeds meer organisaties aanhaken, waardoor het geneeskundig beeld steeds vollediger wordt.

 

Alternatieve zorglocaties

De zorgorganisaties/zorgverleners in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden kunnen de patiëntenstroom op dit moment nog aan. De transferverpleegkundigen van ziekenhuizen kijken waar patiënten, die ontslagen worden uit het ziekenhuis, maar nog niet naar huis kunnen, de voor hen beste zorg kunnen krijgen. Op dit moment zijn dat de verpleeg- en verzorgingshuizen of zorghotels. Ook huisartsen en thuiszorg geven aan dat zij patiënten nog kunnen onderbrengen. Op het moment dat de zorg niet meer verantwoord kan worden verleend in het belang van patiënten kunnen zij GHOR opdracht geven om uit te wijken naar alternatieve locaties. Een ‘hotel met zorg’ is zo’n alternatieve locatie. Het draaiboek voor het openen hiervan ligt klaar. Dit draaiboek kan eenvoudig worden gekopieerd op andere alternatieve zorglocaties. Heeft u een zorglocatie die als alternatieve zorglocatie kan dienen. Geef dit dan aan via hotelmetzorg@vrh.nl. Zo kan en de financiering en de persoonlijke beschermingsmiddelen goed worden geregeld.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen COVID-19 voor zorgpartners


Bij aanvang van de coronacrisis had GHOR Hollands Midden in samenwerking met GHOR Haaglanden een rol in de verspreiding van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen heeft deze verspreiding overgenomen, informatie hierover vindt u op de website van GGD GHOR Nederland. Nu zijn de reguliere kanalen voor inkoop van PBM weer geopend. Het LCH trekt zich terug van de levering van PBM; uitgangspunt is dat PBM zoveel mogelijk wordt ingekocht bij reguliere leveranciers. Het LCH blijft als noodlijn actief. Dit betekent dat het LCH zorgaanbieders van PBM kan voorzien mits reguliere kanalen niet in de behoefte kunnen voorzien. Hierbij blijft het verdeelmodel de basis voor levering vormen.

  • Ziekenhuizen, de ambulancezorg, coördinatoren van persoonlijke beschermingsmiddelen in de ROAZ-regio’s, labs, GGD’s en zelfstandige  klinieken kunnen een aanvraag doen via de portal van OneMed/QRS: https://corona.qrs.nl/login.
  • Alle instellingen in de langdurige zorg, verpleeg- of verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, GGZ- instellingen, huisartsen, tandartsen,
    fysiotherapeuten, en overige zorgaanbieders kunnen een aanvraag doen via de portal van Mediq; https://medbis.nl.
  • Vragen over PBM in de regio Hollands Midden en Haaglanden kunnen naar middelen.corona@vrh.nl.

Meer informatie vindt u in verschillende factsheets van de Rijksoverheid.

 

Testlocatie corona voor zorgmedewerkers


Zorgpersoneel uit de regio Hollands Midden kan zich op corona laten testen bij verschillende locaties in de regio. Deze locaties zijn bedoeld voor zorgmedewerkers van andere zorginstellingen dan ziekenhuizen, werkzaam in de regio Hollands Midden. Meer informatie op de website van GGD Hollands Midden.

 

IC-capaciteit


Het beschikbaar hebben van voldoende IC-capaciteit met beademingsapparatuur is in de aanpak tegen verspreiding het nieuwe coronavirus een prioriteit, van het kabinet, van de ROAZ’en, de ziekenhuizen, de zelfstandige klinieken en van andere betrokken partijen.

 

Maatregelen rijksoverheid


Sinds 12 maart heeft de rijksoverheid verschillende maatregelen afgekondigd. Met de maatregelen heeft de minister een aanwijzing aan de voorzitter van de veiligheidsregio gegeven om uitvoering te geven aan de maatregelen. Om die bevoegdheden te kunnen uitvoeren is GRIP 4 afgekondigd. Bij GRIP 4 heeft de voorzitter van de veiligheidsregio, de heer Lenferink van de gemeente Leiden, extra bevoegdheden. Het Regionaal BeleidsTeam bestaat uit de voorzitter van de veiligheidsregio met alle burgemeesters van de 18 gemeenten in Hollands Midden. De voorzitter van de veiligheidsregio stelt de noodzakelijke noodverordeningen vast.

 

Handige websites

Nieuwsbrief

Share This