Waterveiligheid

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Waterveiligheid

GHOR Hollands Midden neemt deel aan de implementatie, door Veiligheidsregio Hollands Midden, van de handleidingen die zijn opgeleverd in het project ‘water en evacuatie’ uit de strategische agenda van het Veiligheidsberaad. Ook is GHOR betrokken bij de klimaatadaptatiestrategie van de provincie Zuid-Holland.  

Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op gebied van waterveiligheid vier doelstellingen:

  • Burgers en bedrijven zijn zich bewust van de risico’s van water en weten hoe zij zich daarop kunnen voorbereiden;   
  • Functionarissen die zich met risico- en crisisbeheersing bezighouden, kennen de risico’s van het gebied voor water en de domino-effecten daarvan en kunnen beschikken over informatie (kennis en techniek) met betrekking tot deze risico’s en domino-effecten.   
  • Crisisfunctionarissen kennen bij waterveiligheid de aanvullingen, afwijkingen en beperkingen ten opzichte van het reguliere optreden.   
  • Risicofunctionarissen zijn in staat om over waterveiligheid risicogericht te adviseren.  
 
Vier polders in Hollands Midden

Veiligheidsregio Hollands Midden, Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeenten zijn samen aan de slag met een impactanalyse, handreiking Handelingsperspectieven en handreiking Samenredzaamheid voor vier polders. De polders liggen rond de gemeenten Lisse, Kaag en Braassem, Gouda en Alphen aan den Rijn. 
Voor het uitwerken worden de producten van het landelijke project Water en Evacuatie gebruikt: http://onswater.ifv.nl/ .   

 
Impactanalyse: ken je ellende

Met impactanalyse wordt de leefbaarheid inzichtelijk gemaakt van het effectgebied bij verschillende ernstige wateroverlast- of overstromingsscenario’s. Ook worden de gevolgen daarvan beschreven voor de in dat gebied aanwezige vitale infrastructuur, zeer kwetsbare objecten, personen en dieren. Door het toepassen van de handreiking wordt duidelijk waar in de veiligheidsregio tijdens de crisisbeheersing problemen ontstaan als gevolg van ernstige wateroverlast of overstromingen. Deze inzichten worden meegenomen in de planvorming én benut bij besluitvorming over ruimtelijke inrichting.   

 
Handreiking Handelingsperspectieven

Met de handreiking Handelingsperspectieven wordt vooraf bepaald welke handelingsperspectieven voor burgers bij overstromingen (en ernstige wateroverlast) het beste zijn, dat wil zeggen leiden tot de minste slachtoffers in het overstroombare gebied. Uitgangspunt bij de te formuleren handelingsperspectieven is zelf- en samenredzaamheid van de bevolking. De gekozen handelingsperspectieven worden bestuurlijk vastgesteld.   

 
Handreiking Samenredzaamheid

Met de handreiking Samenredzaamheid wordt de risico- en crisiscommunicatie beschreven, waarin de uitwerking van de handreiking Handelingsperspectieven wordt meegenomen.   

 
Samen met partners

Het opstellen van de impactanalyse, handreiking Handelingsperspectieven en handreiking Samenredzaamheid gebeurt met verschillende partijen en partners van Veiligheidsregio Hollands Midden: GHOR, politie, brandweer, gemeenten, Hoogheemraadschap van Rijnland en netbeheerders. GHOR Hollands Midden nodigt, waar nodig, zorgorganisaties uit voor input en overleg.  

 
Meer informatie?


Heeft u vragen over de bijdrage van GHOR Hollands Midden aan waterveiligheid neem dan contact op met Alma Dijkstra, adijkstra@ghorhm.nl. Informatie over het programma waterveiligheid in Veiligheidsregio Hollands Midden is te vinden op de website VRHM.  

 

 

 

Nieuwsbrief

Share This