Print deze pagina
Email deze pagina

GHOR4all

Gepost door: ORHadmin | 30-06-2011

Doelstellingen GHOR4all

In het regionaal zorgcontinuïteitsplan wordt schematisch weergegeven op welke wijze zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren zich hebben voorbereid op een disbalans in zorgvraag en zorgaanbod. GHOR Brabant Noord heeft het initiatief genomen om het regionaal zorgcontinuïteitsplan digitaal te ondersteunen middels de bouw van een applicatie met de naam GHOR4all. Inmiddels zijn 21 GHOR regio’s bij dit initiatief aangehaakt en heeft een groot aantal regio’s te kennen geven dit op korte termijn te willen doen. GHOR4all is een internetapplicatie, wat inhoudt dat de gebruikers via het internet de applicatie benaderen en gebruiken. Deze internettoepassing dient een tweeledig doel:

1. Informatievoorziening tijdens een groot incident:

Met behulp van GHOR4all kan de sectie GHOR in het Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) tijdens een grootschalig incident of een crisis over de relevante gegevens beschikken van zorgverlenende organisaties in de eigen regio. Het RCC beschikt hiermee over de informatie die nodig is om, bijvoorbeeld bij een evacuatie of ontruiming, adequate hulpverlening op gang te brengen . Ook kan een instelling in GHOR4all aangeven of ze capaciteit heeft om tijdelijk cliënten van een collega-instelling op te vangen, die tot evacuatie moet overgaan.

2. Inzicht in zorgcontinuïteit ketenpartners:

GHOR4all laat zien hoe de zorgcontinuïteit van een instelling geregeld is. Voorwaarde is wel dat de betrokken instellingen GHOR4all voeden met hun gegevens en deze ook actueel houden. Hiermee bevat GHOR4all tevens de informatie die in het regionaal zorgcontinuïteitsplan van het GHOR-bureau kan worden opgenomen en heeft het GHOR-bureau inzicht in de vraag of de continuïteit van de zorg regiobreed is gewaarborgd .

SoCard

GHOR4all maakt gebruik van de database van Socard van GGD Nederland, waarin een aantal basis-gegevens van alle instellingen op het gebied van de gezondheidszorg per regio is opgenomen. SoCard is de software die wordt gebruikt voor de landelijke sociale kaart van GGD’en. GHOR4all betekent een uitbreiding van deze database met een aantal gegevens die relevant zijn voor de hulpverlening van hulpdiensten en gemeenten in een crisissituatie.

GGD Nederland, MEE Nederland, VOB en VNG hebben een convenant getekend, waarin de drie uitvoeringsorganisaties afspreken dat ze samen dé sociale kaart van Nederland gaan leveren. Dit gebeurt vooralsnog door een koppeling van de drie databases en een ontdubbelingsslag van de gegevens. Dit gekoppelde bestand is via alle drie de zoekmachines (waaronder Socard) te benaderen.

Gebruikers

GHOR4all kent drie typen gebruikers:

Redacteur

De redacteur is de applicatiebeheerder van GHOR4all binnen het GHOR-bureau.

Redacteuren hebben de meeste rechten en zijn verantwoordelijk voor:

– het beheren van applicatie-instellingen

– het onderhouden van Sectoren en vormen van disbalans

– het opnemen van SoCard organisaties in GHOR4all

– het gebruikersbeheer


Organisatiebeheerder

Iedere zorginstelling wijst een organisatiebeheerder aan. Dat is de functionaris van de instelling die de contactpersoon is voor het GHOR-bureau en die de gegevens van zijn instelling actualiseert. De organisatiebeheerder heeft alleen toegang tot de gegevens van zijn eigen organisatie.

RCC-gebruiker

Het RCC is het Regionaal Coördinatie Centrum, van waaruit de GHOR vanaf GRIP 2 deelneemt aan het Regionaal Operationeel Team (ROT). Met behulp van GHOR4all beschikt de sectie GHOR tijdens over relevante gegevens om adequate hulpverlening in gang zetten, bijvoorbeeld bij een evacuatie of ontruiming.

Indien u inloggegevens heeft gekregen, dan kunt u inloggen op: https://beheer.ghor4all.nl