Print deze pagina
Email deze pagina

Zorgcontinuiteit

Gepost door: ORHadmin | 06-05-2011

Calamiteiten en rampen hebben grote invloed op de zorgvraag en het zorgaanbod en daarmee op de continuïteit van zorg binnen de gehele zorgsector. Wanneer sprake is van een disbalans tussen de vraag naar en het aanbod aan zorg is dit een bedreiging voor de zorgcontinuïteit. De GHOR Hollands Midden en de zorginstellingen in de regio sluiten overeenkomsten, waarin zij afspraken vastleggen over zorgcontinuïteit, informatie uitwisseling, opleiden, trainen en oefenen. In de onderstaande tabel worden drie voorbeelden gegeven die tot een disbalans tussen zorgvraag en zorgaanbod kunnen leiden.

Zorgvraag Zorgaanbod Voorbeelden
Toename Verkeersongeluk met groot aantal slachtoffers
Afname Uitval van een zorglocatie door brand
Toename Afname Uitbraak infectieziekte

Zeven gevolgen

Een crisis verloopt elke keer anders en er zijn veel verschillende oorzaken mogelijk. Het is onmogelijk om draaiboeken en plannen te ontwikkelen die op alle verschillende soorten crises toepasbaar zijn. Hoe kan een organisatie zich dan toch goed voorbereiden op een crisis? Een manier om dit te doen is de organisatie voor te bereiden op de gevolgen van de crisis. Elke crisissituatie heeft, ongeacht het type of de omvang ervan, bepaalde gevolgen die vaak in combinatie met elkaar optreden. De praktijk wijst uit dat er zeven gevolgen zijn waarmee een organisatie bij een crisis te maken kan krijgen:

  1. Sluiting van (delen van) de locatie
  2. Groot aanbod van cliënten
  3. Verplaatsen van cliënten
  4. Tekort aan personeel
  5. Uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT-middelen
  6. Logistieke stagnatie
  7. Uitbraak infectieziekten

Wanneer een organisatie goed om kan gaan met deze gevolgen van een crisis, is zij voorbereid om de zorg aan cliënten bij een crisis op verantwoorde wijze te continueren. Elke organisatie moet daarvoor voorbereidingen treffen. Een uitbraak van infectieziekten is apart genoemd bij de gevolgen, omdat dan specifieke maatregelen, zoals het gebruik van hygiëneprotocollen, moeten worden genomen.

Regionaal zorgcontinuïteitsplan

Iedere zorginstelling en elke zelfstandige beroepsbeoefenaar is ook onder bijzondere omstandigheden verantwoordelijk voor het verlenen van zorg. Daarom moeten zij plannen hebben, waarin de maatregelen beschreven staan, die de zorgcontinuïteit ook onder bijzondere omstandigheden garanderen. Deze plannen moeten binnen de beroepsgroepen en zorgketen onderling afgestemd worden om de ketencontinuïteit (ook wel meso-continuïteit genoemd) te handhaven. Het GHOR-bureau voert hierover de regie en hanteert hiervoor het regionaal zorgcontinuïteitsplan. Dit plan is onder coördinatie van de Directeur GHOR opgesteld. Het doel van dit plan is inzicht te geven in de mate van voorbereiding op bedreigingen voor de continuïteit van zorg in de regio Hollands Midden. Daarbij gaat het in het bijzonder om het behoud van de continuïteit van de zorg bij en tussen zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren.

GHOR4all

De GHOR Hollands Midden maakt gebruik van een internettoepassing, die de taken van de GHOR op het gebied van zorgcontinuïteit ondersteunt. De applicatie, GHOR4all genoemd, helpt het GHOR-bureau om inzicht te krijgen in de continuïteits-gegevens van alle relevante partners.