Print deze pagina
Email deze pagina

Wetgeving

Gepost door: ivdberg | 01-09-2011

Voor de geneeskundige hulpverlening is de volgende wetgeving van toepassing:

De Wet Veiligheidsregio’s (WVR) beschrijft de verantwoordelijkheden van zowel de GHOR als de geneeskundige keten en de gemeenschappelijke meldkamer. Onder de WVR hangen twee Algemene Maatregelen van Bestuur: het Besluit Veiligheidsregio’s (BVR) en het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s (BPV)

De Tijdelijke Wet ambulancezorg (TWaz) geldt vanaf 1 januari 2013. De wet regelt dat alleen Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) die een aanwijzing van de minister van VWS hebben ontvangen, ambulancezorg mogen verlenen in de aangewezen RAV-regio’s. De Twaz geldt voor een periode van 5 jaar. In die periode wordt gewerkt aan een definitieve wettelijke regeling, waarin ontwikkelingen in de acute zorg en in de vorming van de veiligheidsregio’s worden meegenomen.

De Wet Publieke Gezondheid (WPG) beschrijft de verantwoordelijkheden van de GGD, waaronder die voor de infectieziektebestrijding, medische milieukunde en het bevorderen van de psychosociale zorg bij rampen.

Onderdeel van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi)is het Besluit vaststelling beleidsregels ex artikel 4 WTZi. Hierin is beschreven dat ziekenhuizen, RAV, GGZ en huisartsenposten binnen het door het traumacentrum georganiseerde Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) afspraken moeten maken over de 24 uurs toegankelijkheid van de acute zorg. Ook is opgenomen dat de ziekenhuizen moeten beschikken over een rampenopvangplan en afspraken moeten maken met de directeur GHOR die worden vastgelegd in het crisisplan van de veiligheidsregio.

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beschrijft de verantwoordelijkheid van zorgverleners voor het leveren van verantwoorde zorg.

De Kwaliteitswet zorginstellingen beschrijft de verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor het leveren van verantwoorde zorg.