Print deze pagina
Email deze pagina

Kwaliteit

Gepost door: ivdberg | 29-05-2013

Het GHOR-bureau heeft een kwaliteitsmanagementsysteem om aan wensen van klanten en partners te voldoen, taken op een efficiënte en effectieve wijze uit te voeren en continu te leren en te verbeteren. De inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op het HKZ-certificatieschema voor de GHOR. GHOR HM is HKZ/ISO gecertificeerd.

Plan-Do-Check-Act
Het kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op de PDCA-cyclus: Plan-Do-Check-Act.  Bij de Plan-fase is veel aandacht voor de inrichting en analyse van processen om de GHOR-taken uit te voeren en de potentiele risico’s in de uitvoering ervan. Bij de Do-fase gaat het om een e uitvoering van taken. Het GHOR-bureau vindt het hierbij belangrijk klantgericht en  professioneel te handelen. Bij de Check-and-Act fase gaat het erom dat het GHOR-bureau behaalde resultaten meet in relatie tot de eerder vastgelegde doelstellingen en het meten van ervaringen van bestuur, klanten, partners en functionarissen van de GHOR. Hoe kan de uitvoering van processen beter en efficiënter, en hoe kunnen we (delen) van het systeem verbeteren?

Proces- prestatie- en verbetermanagement
Het hart van het kwaliteitssysteem wordt gevormd door medewerkers. Binnen het GHOR-bureau wordt gewerkt met proceseigenaren voor de volgende processen: Advies risicobeheersing, Afspraken met partners, Planvorming, Parate GHOR-functies en Incidentbestrijding. Belangrijke ondersteunende en sturende processen zijn Informatiemanagement, Communicatie, Strategie en beleid en Kwaliteitsmanagement. Van elk proces is vastgesteld wat de output is en hoe deze wordt gemeten.

Kwaliteitsmanagementsysteem
Het kwaliteitssysteem gaat uit van de vakvolwassen medewerker en een op elkaar ingespeeld GHOR-team. De Wet veiligheidsregio’s vereist dat het bestuur van de veiligheidsregio een kwaliteitszorgsysteem  hanteert. GHOR sluit waar mogelijk aan op het kwaliteitssysteem van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). GHOR werkt samen met GHOR Haaglanden, brandweer Hollands Midden, GGD Hollands Midden en RAV Hollands Midden om kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit te delen.