Beleidsplan GHOR is onderdeel van het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden

In de beleidsplanperiode 2016-2019 hebben Veiligheidsregio en GHOR Hollands Midden laten zien dat de organisatie er staat. Nu is de veiligheidsregio klaar om een stap voorwaarts te maken en nieuwe veiligheidsuitdagingen in de samenleving tegemoet te treden. Dat blijkt uit het nieuwe regionale beleidsplan, 2020 – 2023, waarvan het beleid GHOR een hoofdstuk is.

Samenhang in taken
Op basis van de vijf taken van de veiligheidsregio is samenhang aangebracht in de ontwikkeling en werkzaamheden van onze veiligheidsregio voor de komende jaren. De vijf taken die namens de achttien gemeenten in Hollands Midden worden uitgevoerd zijn:

  1. brandweerzorg
  2. GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)
  3. coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)
  4. risico- en crisisbeheersing
  5. meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening

Ook aan de algemene doelen van de veiligheidsregio levert GHOR een bijdrage. Dat zorgt voor Samenhang in taken.

In het regionaal beleidsplan is rekening gehouden met risico’s die beschreven staan in het regionaal risicoprofiel. Klik hier voor meer informatie.

GHOR-collega’s actief betrokken
Tineke Vuurman en Eline van der Reijd zijn vanuit GHOR actief betrokken bij het opstellen van het plan. Tineke is enthousiast over het proces van het totstandkoming van het Regionaal Beleidsplan en de doelen die met elkaar zijn ontwikkeld voor de komende beleidsperiode Tineke: “zelf heb ik deelgenomen aan de werkgroep en Sjaak de Gouw en Eline van der Reijd, als adviseur van Sjaak, aan de stuurgroep. De stuurgroep, tevens veiligheidsdirectie is ambtelijk verantwoordelijk voor het nieuwe regionaal beleidsplan. Ik vond het een heel mooi proces, omdat veel energie uitging naar het samen opstellen van de koers voor de komende jaren. De veiligheidsregio heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarvoor medewerkers uit alle afdelingen van de veiligheidsregio en ook collega’s van crisispartners, zoals omgevingsdiensten en nutsbedrijven zijn uitgenodigd. Als GHOR hebben wij een netwerkbijeenkomst voor zorgpartners op 17 mei jl. georganiseerd. Ook dat gaf input en energie aan het opstellen van het nieuwe plan. Wat ik ook een mooie uitdaging vind is dat wij in het nieuwe beleidsplan hebben gekozen om ons vooral te beperken op hoofdlijnen en in de jaarplannen straks deze hoofdlijnen verder uit te werken. De werkgroep heeft hierdoor een nieuwe opdracht gekregen. Een concept versie van het regionaal beleid is intensief besproken in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio op 19 september jl. Bijzonder dat ik bij zo’n thema bespreking was uitgenodigd. In een aantal sessies met steeds vijf tot zes burgemeesters, tevens bestuurslid van de veiligheidsregio, zijn goede en verhelderende discussies gevoerd. Nu is het beleidsplan beschikbaar voor de gemeenteraden in onze regio. Ook onze partners informeren wij nu en vragen hen of aanvullingen nodig zijn. Straks ligt er een nieuw beleidsplan met richting en uitdagingen voor de toekomst.”

 

Nieuwsbrief

Share This