Opleiden, trainen en oefenen GHOR-crisisfunctionarissen in het vierde kwartaal 2018

In het laatste kwartaal van 2018 zijn alle GHOR-crisisfunctionarissen getraind, geoefend en opgeleid. 2018 stond in het teken van het verder ontwikkelen van vaardigheden en competenties, waarbij soft skills, team resourcemanagement en mindfullness centraal staan.  

 GAGS, ACGZ, OvDG en MMK oefenen samenwerking in acute en nafase bij asbestincidenten 
Afkortingen voor Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen, Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, Officier van Dienst Geneeskundig en Medisch Milieu Kunde. Doelen van de trainingen waren het elkaar beter leren kennen, zowel persoonlijk als op taakniveau. Bij een incident met gevaarlijke stoffen kunnen deze crisisfunctionarissen met elkaar te maken krijgen. Dit contact is veelal telefonisch. Door te weten wie achter de stem zit helpt bij het samenwerken tijdens een incident. Deelnemers weten welke dilemma’s er zijn bij een incident met gevaarlijke stoffen die mee moeten worden genomen in het uitwerken van verschillende scenario’s en adviezen. Weten het onderscheid te maken tussen wat relevant is in de acute en in de nafase en weten wie waarvoor verantwoordelijk is bij een incident met asbest.  

Seminar voor Operationeel Directeur Publieke Gezondheid en Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg 
Tijdens het seminar hebben een crisisfunctionaris van een andere regio en een adviseur van een crisisbeheersingsorganisatie uitleg gegeven over wat bestuurlijke en operationele dilemma’s zijn in diverse teams in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Uitkomst is dat het belangrijk is dat je je als crisisfunctionaris bij je rol houdt. Ga bijvoorbeeld geen operationele beslissingen nemen op bestuurlijk niveau. Ook is gekeken waar we als GHOR-crisisfunctionaris onze toegevoegde waarde verder kunnen verbeteren. Een aantal crisisfunctionarissen van GHOR Haaglanden heeft ook aan de training deelgenomen.  

Training Backoffice 
De Algemeen Commandant, Hoofd Informatie, Hoofd Ondersteuning en Operationeel Medewerker Backoffice vormen samen de Backoffice GHOR. Deze crisisfunctionarissen hebben in een training gekeken hoe zij de onderlinge samenwerking zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen vormgeven. Onderwerpen waren onder meer het delen van informatie, verslaglegging van genomen acties en besluiten en overdracht aan elkaar.  

Effectief communiceren onder druk 
Werken onder druk, of dat nu tijdens calamiteiten is of in de ‘waan van de dag’, brengt uitdagingen met zich mee op interpersoonlijk vlak. Niet zelden gaan die uitdagingen ten koste van de onderlinge communicatie, waardoor weerstand, irritatie, misvattingen en ander ‘gedoe’ ontstaan. In deze training is ingegaan op die situaties waarin ‘gedoe’ ontstaat in communicatie: hoe zorg je juist op zo’n moment dat je boodschap wél goed overkomt en dat anderen echt horen wat je zegt? Deelnemers is gevraagd vooraf na te denken in welke situatie hij/zij druk heeft ervaren. Verschillende thema’s zijn aan bod gekomen: communicatiestijlen: wat werkt wel en niet in verschillende situaties? Hoe communiceer jij bij voorkeur en waar zit jouw ‘allergie? Weerstand: wat is het en wat moet je er mee? Kun je weerstand constructief maken? Wat doen stress en druk met communicatie? Hoe herken je lastige situaties tijdig en hoe blijf je je bewust van je houding en handelen? Hoe herken je communicatiepatronen en welke handvatten zijn er om, ook als het lastig is, invloed te blijven uitoefenen op een gesprek? Theorie en praktijk wisselden elkaar steeds af. Ook voor deze training zijn collega’s van GHOR Haaglanden uitgenodigd.  

Bijscholing terrorismegevolgbestrijding Officier van Dienst Geneeskundig 
Tijdens twee dagen zijn de Officieren van Dienst Geneeskundig bijgeschoold op het thema terrorismegevolgbestrijding. De eerste dag is vooral de theorie opgehaald. Onderwerpen waren bijvoorbeeld: waar wijkt terrorisme af van standaard, welke partijen zijn betrokken en met wie werk je samen bij een terrorismegevolgbestrijding (TGB) incident, dreigingsniveaus en zoneringen. Ook was er aandacht voor de mentale gesteldheid en de rol van de OVD’G en medewerkers bij TGB incidenten, stress en stresszones en het belang van sociale steun. Op de tweede dag lag de nadruk op scenario’s, casuïstiek en het handelen van de Officier van Dienst Geneeskundig bij dergelijke incidenten.  

OTO in 2019
Het programma voor Opleiden, Trainen en Oefenen vanuit GHOR Hollands Midden voor 2019 is gereed. Deelnemers ontvangen vanzelf een uitnodiging voor deze OTO-activiteiten. In 2019 willen we de aandacht verschuiven van de uitvoeringsvorm (opleidingen, trainingen en oefeningen) naar het uiteindelijke doel: leren en ontwikkelen.  

 

Nieuwsbrief

Share This